ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door ons aan derden gedaan, op alle door ons in opdracht van derden
verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door ons met derden aangegaan.

2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland ongeacht de woon-of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken
partijen, ongeacht ook de plaats waar een overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer is of had moeten worden gelegd.

Artikel 2

Aanbiedingen

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht of resultaten moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Wij zijn aan deze opgaven niet gebonden en aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3

Opdrachten / overeenkomsten

1. Onder op dracht wordt verstaan iedere overeenkomst met ons, onverschillig of wij daarbij op ons nemen goederen te leveren, werkzaamheden
uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, één en ander in
de ruimste zin.

2. Alle met ons gesloten overeenkomsten worden eerst bindend door onze schriftelijke bevestiging. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op
bovenbedoelde overeenkomsten binden ons eerst nadat en voor zover deze door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Alleen de
directie, en eventueel hij of zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk schriftelijk is gemachtigd, kan en mag namens ons overeenkomsten
aangaan.

3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen hebben wij te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden
te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van dergelijke derden werken, op voorwaarde overigens dat wij hen, desnoods
achteraf schriftelijk machtigen zich op deze voorwaarden te beroepen, zonder dat overigens deze machtiging enigerlei verplichting jegens ons
zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 4

Montage, demontage en reparatie

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle montage-, installatie-, reparatie-en opstallingswerkzaamheden -hierna
te noemen „montage“ -voor risico en rekening van de opdrachtgever.

2. Bij de reparaties vervangen materiaal kan door ons als eigendom worden behouden. Opdrachtgever kan echter tot 14 dagen na dagtekening
van de factuur om terugzending vragen.

3. Indien montage voor onze rekening geschiedt, is het volgende van toepassing:
a. de opdrachtgever zal alle hulp verlenen die redelijkerwijs van hem verlangd kan worden;
b. de opdrachtgever zal daartoe aan degenen die door ons bij de montage zijn ingeschakeld -hierna te noemen „monteurs“ -kosteloos
hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water e.d. ter beschikking stellen;
c. de opdrachtgever zal mede stellages, bakken, hef-, hijs-, en transportwerktuigen, ladders, montagehulpmaterialen en overeenkomstig
materiaal ter beschikking stellen, doch tegen kostprijs.
d. indien de monteurs door omstandigheden onafhankelijk van onze wil niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of buiten den
normale werktijd moeten werken, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

1. Behoudens wat betreft de verplichting van Franssen Aanhangwagens V.O.F. uit hoofde van haar garantieverplichtingen is Franssen Aanhangwagens V.O.F. niet aansprakelijk
voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of
voortvloeide uit met Franssen Aanhangwagens V.O.F. gevoerde onderhandelingen, een met Franssen Aanhangwagens V.O.F. aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming
of verzuim van Franssen Aanhangwagens V.O.F., een door Franssen Aanhangwagens V.O.F. gedaan beroep op overmacht of een door Franssen Aanhangwagens V.O.F. geleverde of herstelde
c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij


a. Franssen Aanhangwagens V.O.F. ter zake schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;


b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer
bestuurders van Franssen Aanhangwagens V.O.F.

2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven,
geldt dat het door Franssen Aanhangwagens V.O.F. te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding –inclusief boetes –nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het
bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voor vloeit, exclusief BTW aan
Franssen Aanhangwagens V.O.F. heeft betaald c.q. verschuldigd is.

In alle gevallen blijft echter gelden dat Franssen Aanhangwagens V.O.F. nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. In alle gevallen waarin Franssen Aanhangwagens V.O.F. een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s)
en/of hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

4. De opdrachtgever zal Franssen Aanhangwagens V.O.F. op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Franssen Aanhangwagens V.O.F. ter zake
van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 6

Leveringstijd en plaats van levering

1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in
acht genomen worden, doch zijn niet bindend.

2. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak dan ook zal de koper of opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding,
ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke door hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met
deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks te onzer beoordeling, zullen wij in nader overleg treden met de koper of
opdrachtgever.

4. Levering geschiedt af ons bedrijf of andere door ons aan te geven plaats.

5. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan koper of opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden
geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken te zijner beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening
en risico. Na voornoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen
worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

6. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst
voortvloeiende verplichting zijn wij gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering op te schorten, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling zijn gehouden.


Artikel 7

Risico

De goederen zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen worden afgeleverd bij de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangegeven afleveradres. Indien aflevering anders dan af ons bedrijf is overeengekomen, geschiedt transport op de door ons te bepalen wijze. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden.


Artikel 8

Prijzen en kosten

1. Wij stellen voor iedere opdracht afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of tarief is uitsluitend bedoeld als het loon voor de door ons
ondernomen presentatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet heffingen van
overheids-of andere instanties, zoals inzake van invoerrechten, boete, enz.; noch garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten
voor politiebegeleiding of voor afzettingsmateriaal of voor andere voorgeschreven verplichtingen. Deze worden afzonderlijk berekend. Indien het
geleverde meer of minder blijkt te bedragen dan vooraf verwacht wordt de totaalprijs corresponderend verhoogd of verlaagd.

2. Wij zijn gerechtigd vooraf aanbetalingen, c.q. depot of zekerheid te eisen.

3. Wij brengen bij leveranties onder een bepaald, steeds door ons vast te stellen bedrag een aandeel in de vrachtkosten in rekening.


Artikel 9

Betalingscondities

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van onze facturen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek van kortingen welke niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan.

Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bankrekening.


Artikel 10

Garantie en reclame

Wij verlenen garantie op door ons geleverde goederen gedurende een jaar, doch slechts voor gebruikte materialen en fabricagefouten.

Eventuele reclames, zowel op geleverde goederen als op factuurbedragen, dienen te worden ingediend, schriftelijk en aangetekend, binnen zeven dagen nadat het gebrek door de koper kenbaar is geworden onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Reclames op stukstal en type kunnen slechts binnen 48 uur na aflevering ingediend worden.

Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend, hebben wij het recht om een door ons, na overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, of tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de koper of opdrachtgever ons alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening zijner reclame aan al zijn jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en ons dan ook voortvloeiende heeft voldaan.

Een ingediende reclame schort de verplichting tot betaling van de prijs voor geleverde goederen en/of verrichtte diensten niet op.

Geen reclame kan worden ontvangen indien geleverde goederen niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleend hebben.


Artikel 11

Vergoeding bij te late of niet betaling

Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten, waaronder het recht op de koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste geacht worden minimaal 15% van het in te vorderen bedrag te belopen met een minimum van €125,00 te verhalen.
Artikel 12

Voorbehoud van eigendom

Zolang een koper of opdrachtgever aan ons geen volledige betaling van door ons aan hem verrichte leveringen van goederen of verrichte werkzaamheden heeft gedaan, blijven de door ons aan hem geleverde goederen voor rekening en risico van de koper ons eigendom.

Wanneer een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen op verrichte werkzaamheden niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht zo nodig in rechte vergoeding te vorderen van eventueel door ons geleden schade waaronder gederfde winst en interest.

Koper of opdrachtgever machtigt ons hierbij onherroepelijk daartoe zo nodig zijn perceel en opstallen te betreden.


Artikel 13

Inkoopvoorwaarden

Indien de koper of opdrachtgever (inkoop)voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 14

Afwijking van voorwaarden

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast ten voordele van de koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulks een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.


Artikel 15

Overmacht

Overmacht ontslaat ons van onze verplichting jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt die gebeurtenissen en toestanden ook buiten Nederland, die een aanwijsbare en direct of indirect werkende invloed uitoefenen op ons bedrijf als daar o.a. zijn: verboden van de zijde van de Nederlandse of vreemde overheid; veeziekten, oorlog, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, embargo’s, deconfiture of wanprestatie van leveranciers, gebrek aan grondstoffen en brandstoffen.

Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij ooit tot betaling van schadevergoeding gehouden zijn.


Artikel 16

Annulering

Indien de koper of opdrachtgever een opdracht of bestelling annuleert, is hij aan ons verschuldigd een boete van 25% van de waarde van de opdracht of bestelling, binnen dertig dagen na de door ons ter zake verzonden factuur te voldoen, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.


Artikel 17

Geschillen

Alle geschillen zullen, onverminderd artikel 101Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden onderworpen aan het oordeel van de Rechter in het arrondissement Maastricht, dan wel indien wij zulks te kennen geven, aan het oordeel van een ander bevoegde rechterlijke instantie.

Het Nederlands recht is van toepassing.